De stichting heeft ten doel de bestaande natuurwaarden en het woon- en leefklimaat van het zuidelijke deel van de Hoeksche Waard te behouden en waar mogelijk te versterken.

Bovenstaand is (deels) de in de Stichtingsakte geformuleerde doelstelling waarvoor de Stichting Groen en Leefbaar Hoeksche Waard Zuid op 16 oktober 1997 werd opgericht. De directe aanleiding was toen de heel concrete plannen van (vooral) de Provincie Zuid-Holland die er toen waren om in het gebied (1000 ha) van de (inmiddels) voormalige Ambacht Heerlijkheid Cromstrijen (toen Amev-Fortis) grootschalige kassenbouw te ontwikkelen. De Stichting Groen en Leefbaar Hoeksche Waard Zuid, onder de toen bezielende leiding van wijlen Co Notenboom, is er toen na een lange felle strijd in geslaagd die grootschalige kassenbouw tegen te houden.

Dat betekent niet dat de stichting tegen elke landschapsontwikkeling is. Woningbouw op noodzakelijke schaal voor inwoners van Cromstrijen wordt toegejuichd, evenals kleinschalige recreatieve voorzieningen. Nu echter, dreigen er nog veel grootschaliger plannen, in nota bene het Nationaal Landschap de Hoeksche Waard tot ontwikkeling te komen in 3 aansluitende polders grenzend aan het Hollands Diep en Haringvliet t.w.: In de Hogezandse Polder; vestiging van de proeflaboratoria en bunkers van TNO uit Rijswijk en Ypenburg met z’n 500 medewerkers. In de Torenstee Polder; Numansdorp Zuid, een plan van projectontwikkelaar Midstate met de uiteindelijke bouw van 1500 permanente woningen en het toestaan van 5ha grote “Landgoederen”. In de Molenpolder; Nautisch Centrum Numansdorp, o.a. de bouw van uiteindelijk 1000 recreatiewoningen “met boot voor de deur”, uitbreiding van de jachthaven en het bouwen van (hele)dure huizen langs onze mooie huidige haven. Dit alles onder het motto “Numansdorp aan het water”.

Dus, vrijwel vanaf Strijen tot aan de A29 dreigen deze 3 polders langs het Hollands Diep en Haringvliet onherstelbaar en onvervangbaar vernield te worden. Dit wil de stichting verhinderen. Via deze website wordt u geïnformeerd over de ontwikkelingen en kunt u uw mening geven. Ook kan elke liefhebber van het open polderlandschap zich aanmelden als sympathisant. Alle steunbetuigingen samen vormen een grote achterban, die serieus genomen wordt.